OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Home Design, a.s.

IČO: 09908943

se sídlem Duškova 1041/20, Smíchov, 150 00 Praha 5
webová stránka: www.pripravaprokuchyne.cz
kontaktní osoba pro otázky zpracování osobních údajů: Renata Fišerová, e-mailová adresa: info@pripravaprokuchyne.cz
(Pověřenec pro ochranu osobních údajů nebyl jmenován)
(dále jen „Správce“ nebo „Zprostředkova­tel“)

 1. Pokud máte zájem o naše služby, berete na vědomí, že Zprostředkovatel jako Správce zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
 2. Vaše Osobní údaje Zprostředkovatel zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů.
 3. Osobní údaje o Vás zpřístupňujeme a předáváme v souvislosti s naší činností těmto třetím osobám (jako zpracovatelům či příjemcům) a jen v nutném rozsahu:
  • spolupracujícím osobám Zprostředkovatele;
  • externí advokátní kanceláři;
  • externí účetní společnosti;
  • osobám poskytujícím Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby;
  • peněžnímu ústavu (bance, spořitelně);
  • správním orgánům, orgánům veřejné moci (např. katastrálnímu úřadu).
 4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
 5. Osobní údaje budou Zprostředkovatelem zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Zprostředkovatele, podle platných právních předpisů, nejdéle však 5 let od jejího ukončení.
 6. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:
  • Právo na přístup k Osobním údajům u Zprostředko­vatele, což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Zprostředkovatele, zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
  • Právo na opravu Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Zprostředkovatele o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
  • Právo na výmaz Osobních údajů, což znamená, že Zprostředkovatel musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (I) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (II) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (III) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (IV) zpracování je protiprávní nebo (V) to ukládá zákonná povinnost.
  • Právo na omezení zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (I) popíráte přesnost Osobních údajů, (II) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (III) Zprostředkovatel již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (IV) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6., Zprostředkovatel může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků,
  • Právo na přenositelnost údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytli Zprostředkovateli se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Zprostředkovatel tyto údaje předal jinému správci.
  • Právo vznést námitku proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Zprostředkovatele podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Zprostředkovatel Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
  • Právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz.
 7. Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Zprostředkovatele buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@pripravaprokuchyne.cz
 8. Poskytnutí osobních údajů za účelem uzavření smlouvy je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy.
 9. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování.
 10. V případě, že bude Zprostředkovatel chtít užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
 11. Tento dokument obsahující informace nabývá účinnosti ode dne 01. 1. 2022.